Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ tuyên bố hiện Disney đang thu hồi khoảng 80.000 đồ chơi nhồi bông Toy Story 4 Forky.
Read more »